My Life Show Time

โฉมหน้าวงการศึกษาการเป็นครูที่ดีของแผ่นดิน กับ ศาสตร์แห่งพระราชา

Being a good teacher of the landpicc

“ศาสตร์แห่งพระราชา” หากพูดถึงสิ่งนี้หลายๆ คนต่างรู้จักและทราบว่าผู้พระราชทานก็คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งถือเป็นศาสตร์ที่ทำให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างยั่งยืน มีความสุข สงบ มั่นคง และกลายเป็นที่ยอมรับจากคนทั่วโลก ปัจจุบันศาสตร์แห่งพระราชาได้ถูกนำมาเข้าสู่ระบบการศึกษาไทย เพื่อให้เด็กๆ รวมถึงเยาวชนรุ่นใหม่ได้มีความรู้ สามารถนำพาประเทศไทยให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ อย่างยั่งยืน

ศาสตร์แห่งพระราชากับการศึกษาไทย

แน่นอนว่าก่อนที่เด็กๆ หรือเยาวชนจะสามารถนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมประเทศอื่นๆ ได้นั้น “ครู” จัดเป็นบุคคลสำคัญมากเลยทีเดียว ดังนั้นเพื่อให้เป็นครูดีของแผ่นดินตามรอยเบื้องยุคลบาทจึงควรต้องเข้าใจในศาสตร์แห่งพระราชาให้ถ่องแท้กันก่อน

ศาสตร์พระราชา คือ ศาสตร์แห่งชีวิตที่ทำให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขคู่คุณธรรม  ด้วยการน้อมนำเอาพระบรมราโชวาทมียึดเป็นหลักในการใช้ชีวิต เพื่อปรับปรุงชีวิตโดยไม่ทำความเดือดร้อนต่อ 4 มิติที่ต้องคำนึง ได้แก่ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อย่าง พืช ดิน น้ำ ฯลฯ รวมถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีด้วยกัน 3 หลักคุณธรรม ได้แก่

– มีเหตุผล : ก่อนตัดสินใจจะทำอะไรต้องใช้เหตุผล ชั่งน้ำหนักให้ดีมากกว่าการใช้อารมณ์

– พอประมาณ : ไม่โลภในเรื่องต่างๆ มากจนไปได้

– มีภูมิคุ้มกันตัวที่ดี : เราต้องสามารถปรับตัวเข้ากับทุกๆ ความเสี่ยงให้ได้ อย่างระมัดระวัง รอบคอบ

แต่ทั้งนี้ เราก็ต้องเป็นคนดีและมี 2 เงื่อนไข คือ ความรู้ คุณธรรมอยู่ด้วย เพื่อให้เราสามารถใช้ทั้ง 3 หลักในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ ซึ่งการนำศาสตร์พระราชาไปร่วมใช้ในวงการศึกษาได้ “ครู” จะต้องเป็นครูที่ดีของแผ่นดินโดยแท้จริง

การเป็นครูที่ดีของแผ่นดินโดยยึดตามศาสตร์พระราชาไม่ใช่เรื่องยากเลย เพียงแต่เราต้องมีความยึดมั่นในอาชีพ หน้าที่ มีคุณธรรม เหตุผล ความพอประมาณ รวมถึงภูมิคุ้มกันที่ดีก่อน นั่นคือนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาร่วมใช้ มาสอนในทุกๆ วันให้กับนักเรียน เพื่อเป็นเกราะปกป้องให้ลูกศิษย์ด้วย และเราก็สามารถเป็นแบบอย่างให้กับลูกศิษย์ได้ด้วยเช่นกัน โดยหมั่นให้นักเรียนท่องจำศาสตร์พระราชาจนสามารถนำไปใช้ในชีวิต ประเทศก็จะเจริญก้าวหน้า ผาสุข นอกจากนี้การนำศาสตร์พระราชาที่พระองค์ทรงสอนอย่าง การมักน้อย สันโดษ ไม่คลุกคลีสุงสิงกับบุคคลที่เป็นอันตราย สงบนิ่ง ฯลฯ มาร่วมดำเนินชีวิตก็จะทำให้เรามีความทุกข์ทั้งกาย ใจน้อยลง

ทั้งนี้ ครูที่ดีของแผ่นดินยังสามารถนำศาสตร์พระราชามาใช้ร่วมกับหลักคำสอนพระพุทธศาสนา รวมถึงหมั่นทำความดียิ่งขึ้นไป เพื่อให้การใช้ชีวิต การสอนหนังสือ ให้เป็นไปอย่างสันติ มั่นคง ยั่งยืน ไม่สร้างความเดือดร้อน เรียกได้ว่าพลิกโฉมการศึกษาของไทยให้ดีขึ้นจากเดิมมากเลยทีเดียว